Slot
"Slot" 2014, Demmeringstr. 34, Leipzig, wystawa grupowa
drewno
ok. 140 cm